Javni poziv za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Općine Novo Sarajevo

  • Tender/Procurement
  • Anywhere


Overview :

Opšti cilj ovog poziva je dalje jačanje partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva i JLS izgradnjom svijesti o korisnosti međusobne saradnje i podsticanju održivog dijaloga, a sve u cilju pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici.

Tematske oblasti, kao što su socijalne usluge za one najranjivije, socijalna inkluzija, ravnopravnost spolova, zaštita okoline, ljudska prava i slično su u fokusu ReLOaD2 projekta.

Ovo je prilika da se pozovu sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima općine koji su navedeni u dokumentu Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za period 2019 – 2023. godina)

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Općine Novo Sarajevo: www.novosarajevo.ba.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Novo Sarajevo može se preuzeti od 13. decembra 2021. do 17. januara 2022. godine, sa zvanične web stranice Općine Novo Sarajevo (www.novosarajevo.ba) ili ličnim preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 17. decembra 2021.

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno obavezna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na protokol Općinske uprave tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

Općina Novo Sarajevo

Šalter br. 6 i 7

Ulica Zmaja od Bosne 55  

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Rok za predaju aplikacija je 17. januar 2022. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 17. decembra 2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u Velikoj sali Općinskog vijeća, Zmaja od Bosne broj 55, Općina Novo Sarajevo. U slučaju da tokom trajanja javnog poziva postoji interes za ponovno održavanje otvorenih dana, sastanak će biti ponovljen tokom trajanja Javnog poziva. Smjernice za aplikante Javnog poziva će detaljno biti prezentirane na informativnom sastanku zajedno sa informacijama o čestim greškama koje su se dešavale prilikom prethodnih Javnih poziva u sklopu prve faze ReLOaD projekta.

Tokom trajanja Javnog poziva OCD će biti pružena dodatna podrška kroz usluge konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 28. decembra 2021. godine od 11,00 sati u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu, ulica Kemala Kapetanovića broj 17, Novo Sarajevo.

Documents :

Smjernice za aplikante Novo Sarajevo.docx
Najcesca pitanja sa odgovorima.docx
1. Projektni prijedlog.docx
2. Pregled budzeta_proracuna.xls
3. Matrica logickog okvira.doc
4. Plan aktivnosti i promocije.doc
5. Administrativni podaci o aplikantu.docx
6. Finansijska identifikaciona forma.docx
7. Izjava o podobnosti.docx
8. Izjava o dvostrukom finansiranju.docx
9. Izjava o partnerstvu.docx
10. Lista za provjeru.doc
11. Ciljevi održivog razvoja.pdf

Deadline :

17-Jan-22

UNDP CO BIH – BOSNIA AND HERZEGOVINA

To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (unjobvacancies.com) you saw this tender/procurement notice.